انتخاب برگه

ترماژ سی پی تی دستگاه منحصر به فرد امریکایی جهت لیفت و سفت کردن پوست نواحی مختلف بدن (شکم و پهلو،اطراف زانو و بازوها) بدون جراحی و عارضه ؛تنها در یک جلسه انجام میشود.