انتخاب برگه

پزشکان و متخصصین کلینیک

دکتر الهام بهرنگی متخصص پوست

خانم دکتر الهام بهرنگی

متخصص پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی

دکتر ستاره تهرانی متخصص پوست

خانم دکتر ستاره تهرانی

متخصص پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی

دکتر سپیده تهرانی متخصص پوست

خانم دکتر سپیده تهرانی

متخصص پوست و مو
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی

خانم دکتر مژگان بیک زاده

خانم دکتر مژگان بیک زاده

متخصص زنان و زایمان

خانم دکتر نسیم غلامی

خانم دکتر نسیم غلامی

عضو آکادمی پوست آمریکا

خانم دکتر سحر بهرامی

خانم دکتر سحر بهرامی

عضو آکادمی بافا انگلستان

خانم دکتر سپیده مدعی نما

خانم دکتر سپیده مدعی نما

تغذیه و لاغری