انتخاب برگه

شروع به کار بخش لیزر موهای زائد در کلینیک رویای آبی با رعایت اصول بهداشتی سری مخصوص دستگاه لیزر برای هر نفر

ضد عفونی کردن مداوم تجهیزات و محیط کلینیک جلوگیری از ازدحام در کلینیک با رعایت زمانبندی نوبت دهی ارائه، ماسک دستکش و ژل ضد عفونی کننده به همه مراجعين