انتخاب برگه

بهترین درمان خشکی واژن لیزر مونالیزاتاچ می باشد،خشکی واژن باعث درد هنگام رابطه جنسی می شود